Požiarna ochrana nehorľavých potrubí

0
146
Požiarna ochrana nehorľavých potrubí

Nehorľavé potrubia nepredstavujú požiarne riziko, avšak sú to prostriedky šírenia tepla, ohňa, dymu a plynov

Predstavujú nehorľavé potrubia riziko?

Vo fáze projektovania je ľahké podceniť problémy súvisiace s nehorľavými potrubiami, ktoré prechádzajú cez požiarny úsek. Vo väčšine prípadov sú v praxi súčasťou systémov vzduchotechniky, ktoré sú v prípade vzniku požiaru okamžite vypnuté hlavným elektrickým spínačom. Aj keď je systém VZT vypnutý, potrubia naďalej môžu fungovať ako médium šírenia ohňa, tepla, dymu a toxických plynov medzi jednotlivými úsekmi. Oceľové konštrukcie obzvlášť majú vlastnosť rýchleho vedenia tepla, keď vo vnútri prúdi horúci plyn. Tým uľahčujú vznietenie horľavých materiálov v okolí. Navyše, takéto potrubia bývajú často obalené tepelne izolačnými materiálmi, z ktorých je väčšina vysoko horľavá, a môžu priamo prispieť k rozšíreniu požiaru mimo miesta pôvodu.

Dôležitosť projektovania potrubí klimatizácie

V singapurskom požiarnom zakonníku, okrem iného, odporúčajú venovať zvláštnu pozornosť projektovaniu potrubiam klimatizácie. Tieto systémy nemusia byť ako také chránené, keďže neinteragujú s požiarom. Napriek tomu sa z rôznych dôvodov vyžadujú ochranné opatrenia. Po prvé, vedľajšie produkty horenia sa môžu cez potrubia šíriť naprieč budovou a tak vytvárať neprijateľné podmienky aj vo vzdialených častiach budovy. Po druhé, štruktúrna odolnosť ocele: jej citlivosť na vysoké teploty môže spôsobiť zrútenie konštrukcie za niekoľko minút od vzniku požiaru. Po tretie, vysoká tepelná vodivosť znamená rýchly nárast povrchovej teploty prvku, čo môže mať za následok vzplanutie horľavých materiálov v blízkosti potrubia.

Riešenia

Prvý problém, teda šírenie vedľajších produktov horenia potrubím, sa dá vyriešiť použitím požiarnej klapky, ktorá sa namontuje do potrubia zarovno s deliacou konštrukciou úseku a automaticky zastaví prúdenie v potrubí po detekcii požiaru. Klapka musí mať rovnakú triedu požiarnej odolnosti ako stena, cez ktorú potrubie prechádza.

Druhý problém, teda požiarna odolnosť: všeobecne sa vyžaduje, aby nosná konštrukcia potrubia bola navrhnutá s odolnosťou na vysoké teploty. Pre dosiahnutie takejto odolnosti by mala byť celá konštrukcia chránená protipožiarnymi doskami a panelmi.

Čo sa týka tretieho problému, pre zamedzenie vznietenia horľavých materiálov v okolí potrubia je nutné dodržať minimálne vzdialenosti medzi potrubím a horľavými prvkami (viď obrázok). V prípade, že je potrebná tepelná izolácia, mala by byť vyrobená z nehorľavých súčastí a materiálov, ktoré zabraňujú povrchovému šíreniu plameňov.